Vés al contingut

Reglament intern

Reglament de règim intern de la Secció d’Educació Física. Aprovat el dia 31 d’agost de 1999 per la Junta Directiva

1.La Secció d’Educació Física és una de les seccions constituïdes a l’Ateneu Popular de Ponent.
Les activitats que organitza l’esmentada Secció entre d’altres són: gimnàstica de manteniment, ioga…

1.2.La secció d’Educació Física té un/a representant com a vocal a la Junta Directiva de l’Ateneu Popular de Ponent. Aquest/a vocal és elegit/da per l’Assemblea General de socis/sòcies per un període de dos anys. A proposta de la Secció d’Educació Física.

1.3.El/la vocal de Secció convocarà els monitors i les monitores a reunions periòdiques per fer el seguiment de les activitats, estudiar noves propostes i atendre les possibles incidències.

1.4.No assistir a les reunions de manera sistemàtica (si no hi ha impediments), es considerarà una falta i una greu desconsideració envers els altres membres de la Secció i les activitats desenvolupades. Les persones no assistents a les reunions acceptaran el que en elles s’hi hagi acordat.

1.5.Abans de l’inici de qualsevol activitat el monitor o la monitora encarregat/da de la mateixa presentarà a la Secció la programació de l’activitat per desenvolupar, l’horari i la durada d’aquesta.

1.6.Qualsevol canvi que es vulgui fer en l’horari i/o el programa de l’activitat caldrà comunicar-ho abans al/a la vocal de la Secció.

1.7.El monitor/la monitora és el responsable de l’activitat que realitza. En acabar, cal endreçar el material utilitzat per a que no entorpeixi el normal funcionament de les instal·lacions.

1.8.Durant el desenvolupament de les activitats es procurarà tenir cura de les instal·lacions i del material utilitzat.

1.9.Cal ser soci/sòcia de l’Ateneu Popular de Ponent per poder participar en les activitats organitzades per aquesta Secció.

1.10.Totes les activitats, així com les persones que les dirigeixen, s’hauran de regir per les normes específiques de la Secció.

1.11.L’incompliment de les normes d’aquest reglament de règim intern seran valorades per la Junta Directiva.